DANH SÁCH BAN GIÁM HIỆU NĂM HỌC 2019-2020

STT

Họ và tên

Chức vụ

Ngày sinh

1

Nguyễn Thu Hường

Hiệu trưởng

27/09/1977

2

Ngô Thị Huê

Phó hiệu trưởng

07/12/1965

3

Đỗ Thị Thanh Huyền

Phó hiệu trưởng

14/03/1979